updates

updates

Uncategorized

Uburenganzira bw’abatuma igihangano cy’ubuvanganzo kimennyekana

Usibye gutanga uburenganzira kuri nyir’igihangano, amategeko yerekeye umutungo bwite mu by’ubwenge anatanga uburengazira ku batuma igihangano kimenyekana. Uburenganzira buhabwa abatuma igihangano kimenyekana bushingira ku bwa nyir’igihangano. Mu rurimi rw’icyongereza bwitwa…Continue readingUburenganzira bw’abatuma igihangano cy’ubuvanganzo kimennyekana

Uncategorized

Igihangano cyo mu cyiciro cy’ubumenyi n’ikoranabuhanga

Igihangano cyo mu cyiciro cy’ubumenyi n’ikoranabuhanga gishobora kuba ikoranabuhanga ritanga igisubizo ku kibazo gihari, gishobora kuba ikimenyetso cyifashishwa mu kurengera ikintu cyakorewe mu ruganda kugirango kitiganwa, gishobora kuba uburyo ikintu…Continue readingIgihangano cyo mu cyiciro cy’ubumenyi n’ikoranabuhanga